Štatút literárnej súťaže vo facebook skupine Prežila som TO

Usporiadateľ súťaže je Facebook Skupina Prežila som to, ktorej zakladateľom je:
Prežila som TO
Právna forma: Združenie
Adresa: Tekovská ul. 2333/ 1
93401 Levice
e-mail: info@prezilasomto.sk
IČO:
DIČ:
52672077
2121105481
zapísanou na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-57399.
(ďalej len „Usporiadateľ“).Výhrou v súťaži sú knihy vydavateľstva HLADOHLAS a knihy Prežila som TO.

Termín konania súťaže:
Súťaž sa uskutoční v období od 05.03.2020 do 26.03.2020. Prihlásiť sa do súťaže je možné v termíne od
05.03.2020 do 19.03.2020

Po predĺžení od 5.3. Do 05.04. 2020.

Prihlásiť do súťaže je možné od 5.3. Do 30.3.2020.

30.3.2020-5.4.2020 bude prebiehať hlasovanie, a súťaž bude vyhodnotená 5.4.2020.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook, pričom sa vylučuje akékoľvek spájanie sa so značkou
Facebook. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:
Prihlásil svoje dielo do súťaže ako príspevok vo facebook skupine Prežila som to. Príspevok je nutné označiť slovami LITERÁRNA SÚŤAŽ.

Výhra:

 1. miesto v súťaži o najkrajší príbeh:
  Výhrou sú 2 ks knihy z vydavateľstva HLADOHLAS, kniha Prežila som TO, a maľovaný Anjel, ktorého do súťaže venovala Andrejka z Levoče. 1.
  Po uplynutí termínu súťaže bude o víťazovi rozhodnuté spočítaním lajkov na jeho súťažné dielo.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené vo facebook skupine Prežila som to. Víťaz tiež bude
  priamo kontaktovaný organizátorom v súkromnej správe, prostredníctvom ktorej budeme požadovať
  jeho adresu, na ktorú mu bude výhra doručená. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry, alebo neprejaví
  záujem s výhrou súhlasiť, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade ustanoví za výhercu,
  účastníka súťaže, ktorý sa umiestnil na výhernom mieste pod ním.
 1. miesto v súťaži o najkrajšiu báseň:
  Výhrou sú 2 ks knihy z vydavateľstva HLADOHLAS, kniha Prežila som TO, a maľovaný Ajnel, ktorého do súťaže venovala Andrejka z Levoče.
  Po uplynutí termínu súťaže bude o víťazovi rozhodnuté spočítaním lajkov na jeho súťažné dielo.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené vo facebook skupine Prežila som to. Víťaz tiež bude
  priamo kontaktovaný organizátorom v súkromnej správe, prostredníctvom ktorej budeme požadovať
  jeho adresu, na ktorú mu bude výhra doručená. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry, alebo neprejaví
  záujem s výhrou súhlasiť, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade ustanoví za výhercu,
  účastníka súťaže, ktorý sa umiestnil na výhernom mieste pod ním.

Ochrana osobných údajov
Prehlasujeme, že Prežila som to, ako správca osobných údajov účastníkov súťaže (meno a priezvisko
na profile), a adresa doručenia emailom spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujeme v
súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, najmä
podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré
vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Leviciach, dňa 05.03.2020