Štatút súťaže: Niečo, čo sme ešte nikdy nevytvorili

Usporiadateľ súťaže je Facebook Skupina Prežila som to, ktorej zakladateľom je:
Prežila som TO
Právna forma: Združenie
Adresa: Tekovská ul. 2333/ 1
93401 Levice
e-mail: info@prezilasomto.sk
IČO:
DIČ:
52672077
2121105481
zapísanou na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-57399.
(ďalej len „Usporiadateľ“).

Výhrou v súťaži sú autorské knihy “NA DNO DUŠE” a “KoTY”, ktoré do súťaže venovala Jana Kuricová.

Termín konania súťaže:
Súťaž sa uskutoční v období od 02.02.2021 do 09.02.2021. Prihlásiť sa do súťaže je možné v termíne od
02.02.2021 do 09.02.2021.

Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastník súťaže:
Prihlásil pridaním komentára s fotografiou svojho diela k vyhlásenej súťaži v termíne

02.02.2021-09.02.2021 v skupine Prežila som to.

Výhra:

Výhrou sú knižky 1ks “NA DNO DUŠE” a 1ks “KoTY”, pre troch výhercov, ktoré do súťaže venovala Jana Kuricová.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook, pričom sa vylučuje akékoľvek spájanie sa so značkou
Facebook.


Po uplynutí termínu súťaže bude o víťazovi rozhodnuté 10.2.2021 vyžrebovaním jedného z prihlásených účastníkov.

Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené vo facebook skupine Prežila som to. Víťazi tiež budú priamo kontaktovaný organizátorom v súkromnej správe.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry, alebo neprejaví
záujem s výhrou súhlasiť, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyžrebuje nového výhercu.

Ochrana osobných údajov
Prehlasujeme, že Prežila som to, ako správca osobných údajov účastníkov súťaže (meno a priezvisko
na profile), a adresa doručenia emailom spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujeme v
súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, najmä
podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré
vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Leviciach, dňa 02.02.2021