Štatút súťaže PUTOVNÁ MANDALA vo facebook skupine Prežila som to

Usporiadateľ súťaže je Facebook Skupina Prežila som to, ktorej zakladateľom je:
Prežila som TO
Právna forma: Združenie
Adresa: Tekovská ul. 2333/ 1
93401 Levice
e-mail: info@prezilasomto.sk
IČO:
DIČ:
52672077
2121105481
zapísanou na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-57399.
(ďalej len „Usporiadateľ“).

Výhrou v súťaži je PUTOVNÁ MANDALA skupiny Prežila som to o rozmere 1×1 m:

Termín konania súťaže:
Súťaž sa uskutoční v období od 31.05.2020 do ukončenia jej púte po Slovensku.

Prihlásiť do súťaže je možné od 31.5.2020 a koniec súťaže bude upresnený, keď MANDALA obíde celé Slovensko.

Keď mandala obíde celé slovensko a vráti sa naspäť do Levíc, výhercu budeme žrebovať z účastníkov, ktorí sa vo facebook skupine do súťaže zapojili. Výherca bude kontaktovaný v súkromnej správe.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook, pričom sa vylučuje akékoľvek spájanie sa so značkou
Facebook. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:
Sa zapojil do súťaže pridaním svojej fotografie a komentára vo facebook skupine Prežila som to.

Výhra:
Výhrou je PUTOVNÁ MANDALA facebook skupiny Prežila som to.
Po ukončení súťaže bude výherca vyžrebovaný.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené vo facebook skupine Prežila som to. Víťaz tiež bude
priamo kontaktovaný organizátorom v súkromnej správe, prostredníctvom ktorej budeme požadovať
jeho adresu, na ktorú mu bude výhra doručená. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry, alebo neprejaví
záujem s výhrou súhlasiť, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade ustanoví za výhercu,
účastníka súťaže, ktorý sa umiestnil na výhernom mieste pod ním.

Ochrana osobných údajov
Prehlasujeme, že Prežila som to, ako správca osobných údajov účastníkov súťaže (meno a priezvisko
na profile), a adresa doručenia emailom spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujeme v
súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, najmä
podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré
vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Leviciach, dňa 31.05.2020