Všeobecné obchodné podmienky


I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané spoločnosťou:

Prežila som TO

právna forma: Združenie
IČO: 52672077
DIČ: 2121105481

So sídlom (korešpodenčná adresa):
Tekovská ul. 2333/ 1
Levice 93401

Kontaktné údaje:
email: ivana@prezilasomto.sk

tel: +421951388593

www.prezilasomto.sk

Bankové spojenie: Tatra banka:

IBAN: SK63 1100 0000 0029 4807 6623
SWIFT:TATR SK BX

(ďalej len „predávajúci“)

zapísanou na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-57399.

 1. Tieto všeobecne obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho Prežila som TO a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu dostupného na internetovej adrese www.prezilasomto.sk (ďalej je „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Iné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Používaním webového rozhrania internetového obchodu združenia Prežila som TO a potvrdením záväznej objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

II.

Informácie o tovare

 1. Informácie o tovare, druhu tlače, vrátane cien jednotlivých druhov tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu.
 2. Súčasťou informácií o tovare môžu byť aj informácie o jeho ošetrovaní
 3. Prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 4. Tovar je balený v papierovo-plastových uzatváraných vreckách, tak aby neprišlo počas prepravy k jeho znehodnoteniu.

III.

    Informácie  a cenách

 1. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. V internetovom obchode sú všetky ceny produktov konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke spôsob dopravy a platby a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Cena dopravy je platná na území Slovenskej a Českej republiky. Mimo územia Slovenskej a Českej republiky bude objednávka doručená prostredníctvom služieb Slovenskej pošty v rámci aktuálneho cenníka v závislosti od krajiny, rozmerov a hmotnosti objednaného tovaru (https://www.cennik.posta.sk).
 3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru sú možné len po dohode s predávajúcim. Pri objednávke tovaru nad 50 EUR je doprava zdarma.
 4. Konečná cena objednávky sa zobrazuje vždy v objednávkovom formulári pred jej záväzným odoslaním.

IV.

Objednávka (uzavretie kúpnej zmluvy)

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára a jeho odoslania predávajúcemu. Údaje v objednávke je povinný kupujúci vyplniť úplne, správne a riadne inak je objednávka neplatná.
 2. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 3. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára nasledovne:
 • pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia,
 • vybraný objednaný tovar je priebežne ukladaný v nákupnom košíku,
 • kupujúci má v priebehu nákupu možnosť zmeniť svoj výber, objednať ďalší tovar a kontrolovať si priebežne cenu nákupu vrátane cien jednotlivých položiek, prípadne zrušiť nákup,
 • pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať položky, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 • bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
 • V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 1. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. pred prevzatím tovaru. To však neplatí pre tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho ivana@prezilasomto.sk
 2. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 3. Každá objednávka je evidovaná v účtovnom systéme a ku každej objednávke bude vystavený daňový doklad.

V.

Platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru od našej spoločnosti podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č . SK , vedený v  banke (ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky).
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • Platba v hotovosti je možná iba v mene EUR.
 • Bezhotovostný prevod platbou vopred je podmienkou pri objednávkach zo zahraničia s doručením mimo územia Slovenskej republiky.
 • V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov poskytovateľa elektronických platieb.
 • V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

VI.

Dodacie podmienky

 1. Tovar je kupujúcemu dodaný na základe jeho voľby v procese objednávania na adresu určenú kupujúcim v objednávke prostredníctvom služieb Slovenskej pošty,a.s.
 2. Združenie Prežila som TO dodáva kupujúcemu objednaný tovar spravidla do 3 až 6 pracovných dní od potvrdenia objednávky , v závislosti od časovej náročnosti výrobného procesu a kapacitných možností. Združenie Prežila som TO je povinné dodať kupujúcemu objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 3. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe inej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 4. Pre dodržanie dodacích lehôt predávajúcim je určujúci deň odoslania (odovzdanie tovaru na prepravu Slovenskej pošte, a.s., alebo zmluvnému dopravcovi a pod.) tovaru kupujúcemu, predávajúci si teda splní svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej dodacej lehote kupujúcemu týmto dňom, t.j. dňom odoslania tovaru kupujúcemu.
 5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 6. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar, ktorý bol vyrobený na základe jeho individuálnych požiadaviek, je združenie Prežila som TO oprávnené požadovať od kupujúceho aj náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov a ušlého zisku.
 7. Po spracovaní objednávky predávajúcim dostane kupujúci e-mail o odoslaní tovaru.
 8. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 9. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 10. Mimo územia Slovenskej a Českej republiky bude objednávka doručená prostredníctvom služieb Slovenskej pošty v rámci aktuálneho cenníka v závislosti od krajiny, rozmerov a hmotnosti objednaného tovaru (https://www.cennik.posta.sk).
 11. V prípade, že tovar alebo oznámenie nebolo kupujúcemu doručené v stanovenej dodacej lehote je oprávnený kupujúci kontaktovať naše združenie na našom e-maile ivana@prezilasomto.sk , alebo svoju dodaciu poštu.
 12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Nakupovať prostredníctvom internetového obchodu môžete prostredníctvom internetovej objednávky. Poskytnutie Vašich osobných údajov na vybavenie objednávky a doručenie tovaru je dobrovoľné a pre nás je ochrana súkromia zákazníkov záväzná. Bližšie informácie k tejto problematike podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sú dostupné v samostatnej časti nášho internetového obchodu na stránke www.prezilasomto.sk.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy u dodávky tovaru, ktorý mu bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy dostupnom na stránke www.prezilasomto.sk a súčasne o zaslaní odstúpenia upovedomí predávajúceho na jeho e-mailovú adresu. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie písomnosti elektronickou cestou na e-mailovú adresu kupujúceho.
 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 9. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare si predávajúci môže uplatniť súdnou cestou.
 10. Odoslaný tovar nesmie byť kupujúcim vrátený na dobierku, pretože takáto zásielka nebude predávajúcim prebratá.
 11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

IX.

Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali alebo výrobca popísal,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Na ponúkaný tovar je záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci musí predávajúcemu prípadné vady tovaru alebo služby vytknúť písomne. Reklamácia urobená ústne vyžaduje k svojej účinnosti písomné potvrdenie, inak sa na ňu nebude prihliadať.
 3. Ako záručný list slúži faktúra, ktorá je priložená pri každej zásielke.
 4. Reklamácia nie je opodstatnená za vady spôsobené opotrebením tovaru, alebo jeho obvyklým užívaním.
 5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  • a) ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
   • bezplatné odstránenie vady tovaru,
   • výmenu tovaru za nový tovar,
  • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
   • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
   • odstúpenie od zmluvy.
 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho prípadnú vadu tovaru sám odstrániť alebo nechať odstrániť treťou osobou. V prípade neodborného odstránenia vady tovaru všetky záruky predávajúceho zanikajú.
 2. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu tovaru v sídle združenia na adrese: ulica Tekovská 1 Levice 93401 len prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, súčasťou reklamácie bude tiež vyplnený reklamačný formulár, ktorý je dostupný na stránke www.prezilasomto.sk. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 3. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 4. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil nesprávnym používaním, alebo ošetrovaním. Kupujúci je povinný dodržiavať pokyny predávajúceho k ošetrovaniu textilného tovaru, dostupné na internetovej stránke www.prezilasomto.sk a prehlasuje, že bol prostredníctvom tejto stránky dôkladne oboznámený o spôsobe, údržbe objednávaného textilného tovaru.
 6. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 7. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, prípadne opravou, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

X.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu po vzájomnej dohode doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke.

XI.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe Stanov občianskeho združenia Prežila som TO. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, grafiky, loga, autorského textu, úryvky z literárnych diel a ďalšieho obsahu, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Občianske združenie Prežila som TO si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecne obchodných podmienok umiestnením na internetovej stránke www.prezilasomto.sk.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy a reklamačný protokol.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2019.VŠEOBECNÉ PODMIENKY