Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa § 19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 Ak ste sa rozhodli využiť naše služby alebo stať sa naším členom, prípadne účastníkom nami organizovaných podujatí, musíme spracúvať rôzne osobné údaje, ktoré získavame priamo od Vás. Pri spracúvaní osobných údajov naším združením ste dotknutou osobou, t.j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

A./ Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ: Prežila som TO
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Tekovská ul. 2333/1, 934 01 Levice
IČO:
DIČ:
52672077
2121105481
Kontakty: ivana@prezilasomto.sk
Zodpovedná osoba: Nevzniká povinnosť vymenovania zodpovednej osoby.

B./ Účel spracovania a rozsah spracúvaných osobných údajov

 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je predaj kníh a materiálov s motivačnou tematikou z nášho internetového obchodu za účelom podpory činnosti občianskeho združenia, vystavenia účtovného dokladu a zabezpečenie prístupu návštevníkov webovej stránky www.prezilasomto.sk k novým článkom a obsahu.

 V našich informačných systémoch spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa.

C./ Právny základ spracovania 

Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby sme dodržali nasledovnú legislatívu:

 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

D./ Doba uchovávania osobných údajov

 Ako prevádzkovateľ zaručujeme, že Vaše osobné údaje uchovávame len počas doby, ktorá je nevyhnutá na splnenie účelu v zmysle vyššie uvedených zákonov. Po uplynutí tejto doby zaručujeme ich bezpečné vyraďovanie a likvidáciu.

E./ Prístup k osobným údajom

 K Vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci / členovia štatutárneho a dozorného orgánu prevádzkovateľa, ktorí boli riadne poučení o pravidlách zaobchádzania s týmito údajmi. Za účelom ďalšieho spracovania a poskytnutia služieb je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť osobné údaje tretím osobám, tzv. sprostredkovateľom. Aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov prevádzkovateľ zverejňuje na dostupnom mieste podľa svojich možností. Každý zo sprostredkovateľov je zaviazaný Sprostredkovateľskou zmluvou a musí zachovať rovnaké postupy pre ochranu Vašich osobných údajov.

Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov môžu byť Vaše údaje poskytnuté/sprístupnené subjektom, ako sú: daňové orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori apríslušným orgánom štátnej správy.

F./ Ako chránime Vaše osobné údaje

 Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečenia najvyššej ochrany Vašich osobných údajov pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu. Všetky osoby, ktoré pristupujú k Vašim osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

G./ Aké sú Vaše práva?

Dotknutá osoba má právo:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.
 • na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.
 • namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 
 • získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm.

b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

Svoje práva môžete uplatniť priamo u prevádzkovateľa na uvedenej kontaktnej adrese. S námietkami alebo sťažnosťami sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Zároveň Vás informujeme, že osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií.

V Leviciach, dňa 25.09.2019