Štatút súťaže vo facebook skupine Prežila som to

 1. Usporiadateľ súťaže je Facebook Skupina Prežila som to, ktorej zakladateľom je:
  Prežila som TO
  Právna forma: Združenie
  Adresa: Tekovská ul. 2333/ 1
  93401 Levice
  e-mail: ivana@prezilasomto.sk
  IČO:
  DIČ:
  52672077
  2121105481
  zapísanou na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-57399.
  (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Výhrou v súťaži je použitie fotografie výrobku, ako titulnej fotografie skupiny Prežila som to.
 3. Termín konania súťaže:
  Súťaž sa uskutoční v období od 31.05.2021 do 06.06.2021. Prihlásiť sa do súťaže je možné v termíne od
  31.05.2021 do 05.06.2021
 4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:
  Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
  Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook, pričom sa vylučuje akékoľvek spájanie sa so značkou
  Facebook.
 5. Podmienky účasti v súťaži:
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:
  Prihlásil svoje dielo pridaním jeho fotografie formou komentára k oznámeniu v skupine, o vyhlásenej súťaži.
 6. Výhra:
  Výhrou je použite výhernej fotografie, ako titulnej fotografie skupiny v období od 06.06.2021 do 13.06.2021
 7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre:
  Po uplynutí termínu súťaže bude o víťazovi rozhodnuté spočítaním lajkov na jeho súťažné dielo.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené vo facebook skupine Prežila som to. Víťaz tiež bude
  priamo kontaktovaný Organizátorom v súkromnej správe, prostredníctvom ktorej budeme požadovať
  jeho súhlas s použitím jeho fotografie. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry, alebo neprejaví
  záujem s výhrou súhlasiť, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade ustanoví za výhercu,
  účastníka súťaže, ktorý sa umiestnil na výhernom mieste pod ním.
 8. Ochrana osobných údajov
  Prehlasujeme, že Prežila som to, ako správca osobných údajov účastníkov súťaže (meno a priezvisko
  na profile) spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujeme v
  súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, najmä
  podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré
  vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
  Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
  záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
  spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Leviciach, dňa 01.02.2021